अनंतनाग में घूमने की जगह

Martand Sun Temple, Anantnag

Amarnath Cave, Amarnath, Anantnag

Kishtwar national park, Anantnag

Aishmuqam Shrine, Anantnag

Kherbawani Asthapan, Anantnag

Masjid Baba Dawood Khaki, Anantnag

Ziarat Baba Hyder Reshi Shrine, Anantnag

Manasbal Lake, Anantnag

Parihaspora, Anantnag

अनंतनाग में घूमने की जगह