जामनगर में घूमने की जगह

Marine National Park, Jamnagar

Shivrajpur Beach, Jamnagar

Khijadiya Bird Sanctuary, Jamnagar

Pratap Vilas Palace, Jamnagar

Dwarkadhish Temple, Jamnagar

Bala Hanuman Temple, Jamnagar

Baps Shri Swaminarayan Temple, Jamnagar

Ranjitsagar Dam, Jamnagar

जामनगर में घूमने की जगह