बारपेटा में घूमने की जगह

Barpeta Satra, Barpeta

Baghbar Hill, Barpeta

Manas River, Barpeta

Dargah of Syed Shahnur Dewan, Barpeta

Pari Hareswar Devalaya, Barpeta

बारपेटा में घूमने की जगह