बक्सा में घूमने की जगह

Manas National Park, Baksa

Moina Pukhuri, Baksa

Manas Soushi Khongkhor, Baksa

Bogamati, Baksa

Kamakhya Temple, Baksa

बक्सा में घूमने की जगह